ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Control Relatii de Munca

Despre institutie > Organizare > Compartimente

 • controleaza aplicarea corecta si unitara a prevederilor legislatiei muncii privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de munca;
 • controleaza respectarea de catre angajatori a clauzelor înscrise în contractele colective si contractele individuale de munca;
 • controleaza daca angajatorii au încheiat cu angajatii proprii contracte individuale de munca în forma scrisa si daca le-au înregistrat la Inspectorat în termenul legal;
 • controleaza la angajatori existenta registrului general de evidenta a salariatilor si respectarea prevederilor legale privind completarea acestora;
 • controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la angajatori;
 • controleaza respectarea prevederilor legale privind egalitatea de sanse între femei si barbati în domeniul relatiilor de munca;
 • controleaza respectarea legislatiei de catre societatile care au ca obiect de activitate recrutarea si plasarea fortei de munca române în strainatate;
 • controleaza legalitatea încadrarii în munca a cetatenilor straini;
 • constata si sanctioneaza în baza actelor normative nerespectarea prevederilor legislatiei muncii si protectiei sociale sau, dupa caz, dispune masuri obligatorii pentru intrarea în legalitate;
 • controleaza situatiile semnalate de cetateni, institutii publice sau agenti economici prin sesizari, adrese, scrisori, audiente, în legatura cu nerespectarea legislatiei muncii si raspunde petentilor cu privire la constatarile facute si /sau, dupa caz, cu privire la masurile dispuse pentru intrarea în legalitate;
 • verifica calcularea si virarea de catre angajatori a comisionului datorat Inspectoratului potrivit prevederilor Legii nr. 130/1999 republicata (0.25% si 0.75%), calculeaza majorarile de întârziere potrivit legii pentru nevirarea comisionului în termen si întocmeste documentatia prevazuta de legislatia în vigoare;
 • controleaza platitorii de comision prevazuti la art.8 din Legea nr.130/1999, republicata, în ceea ce priveste obligatia de depunere a Declaratiei inventar si a Declaratiei fiscale lunare potrivit prevederilor Legii nr.403/2005 care modifica si completeaza Legea nr.130/1999;
 • transmite rapoartele de inspectie fiscala serviciului financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ;
 • transmite serviciului financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ deciziile de impunere rezultate în urma rapoartelor de inspectie fiscala;
 • întocmeste lunar rapoartele privind activitatea desfasurata în domeniul relatiilor de munca si participa la elaborarea rapoartelor de activitate care se transmit Inspectiei Muncii;
 • solutioneaza în colaborare cu serviciul financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ contestatiile împotriva rapoartelor de inspectie fiscala si, dupa caz, a deciziilor de impunere referitoare la modul de calcul al comisionului datorat si al penalitatilor aferente acestuia;
 • alte atributii în domeniul de competenta delegate ierarhic.

Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca in cadrul actiunilor de control

1. Registrul unic de control

2.
Actele constitutive ale angajatorului:

- Contract de societate ;
- Statutul societatii ;
- Certificatul de înmatriculare la Registrul comertului ;
- Hotarârea judecatoreasca de înfiintare ;
- Codul fiscal ;
- Autorizatia de functionare ;
- Acte aditionale de modificare, completare ;
- Procura notariala de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;
- Numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama)


3.
Registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic

- documentele de plata salariilor semnate de salariati;
- actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de
somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 5 din Legea nr. 130/1999 - republicata;
- dovada depunerii declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului conf. art. 5 (2) din Legea nr. 130/1999 - republicata;
- balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
- dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor de munca conform
art. 2 (2) lit. a din Legea nr. 130/1999 - republicata;
- foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
- documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor
fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
- dovada stabilirii salariului minim brut pe tara negociat si a indicilor de ierarhizare pe categorii de salariati, conf art. 41 (1) din
Contractul colectiv de muncă unic la nivel national pe anii 2007 - 2010.

Dosarele de personal ale salariatilor, care ar trebui sa cuprinda:

- dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare civila; acte de studii si calificare; fisa de aptitudini, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca; actele de identitate; avizul medical; actele de studii; fisa postului; acte aditionale la contractele individuale de munca; acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare; permisul de munca (în cazul salariatilor cetateni straini; certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);


4.
Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca
Carnetele de munca (în cazul angajatorilor care le pastreaza si completeaza)

5.
Contractul colectiv de munca (unde este cazul)

6.
Regulamentul intern

7.
Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate - selectia si plasarea fortei de munca

- actul constitutiv, din care sa reiasa obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata ;
- contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate;
- acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul în care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati în evidenta;

- dovada înregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;

- dosare ale cetatenilor români trimisi sa lucreze în strainatate:

a) actul de identitate;
b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;
c) actele de calificare;
d) certificatul de sanatate;
e) contractul de mediere;
f) contractul individual de munca, în limba româna;
g) certificatul de cazier judiciar;
h) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie în afara granitelor tarii;

-
alte documente necesare efectuarii controlului în domeniul relatiilor de munca.


METODE DE INSPECTIE

In domeniul relatiilor de munca, potrivit ghidului de control, inspectorii de munca din cadrul corpului de control relatii de munca isi desfasoara activitatea in mod constant pe 3 coordonate majore, care de altfel, constituie metode specifice de inspectie, in acest sector de competenta al Inspectiei Muncii. In cele ce urmeaza, vom incerca sa prezentam metodele de inspectie utilizate in activitatea inspectorilor de munca.

I. CONTROLUL DE FOND

Acest gen de control are ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii aplica aplica prevederile legislatiei muncii si a clauzelor din contractele colective de munca, precum si realizarea unei analize de ansamblu a activitatii in domeniul relatiilor de munca si al evidentei muncii, in vederea eliminarii deficientelor consatate si constientizarii angajatorului pentru respectarea legislatiei muncii. Este un control de anvergura, care tinde sa acopere prin obiectivele sala intreaga problematica a raporturilor de munca dintr-o unitate si care, de regula, este un control planificat lunar la 2-3 unitati cu un numar semnificativ de salariati sau cu deficiente majore in activitate, rezultate din controalele precedente.

Acest gen de control poate fi efectuat numai in domeniul relatiilor de munca sau in brigada complexa vizand atit problematica relatiilor de munca cat si cea a securitatii si sanatatii in munca, caz in care cooperarea intre serviciul control relatii de munca si serviciul SSM se impune cu necesitate si incepe prin planificarea lunara a actiunilor de control si stabilirea echipelor complexe de control avand in componenta specialisti din ambele domenii de activitate

II.CONTROLUL TEMATIC

Este un control care acopera un numar limitat de domenii din cele reglementate de legislatia muncii si se desfasoara intr-o scurta perioada de timp; aceste tipuri de controale ofera o imagine partiala a modului de organizare si desfasurare a activitatii angajatorului, concludenta insa asupra problemei care constituie tema controlui (presupune o tematica de control)

III. CONTROLUL INOPINANT

Presupune 2 coordonate:

1. TIP CAMPANIE

Acest gen de control specific izvoraste din Programul anual de actiuni al Inspectiei Muncii, aprobat de inspectorul general de stat si vizeaza mari domenii de activitate precum si o problematica precisa circumscrisa atat relatiilor de munca cat si securitatii si sanatatii in munca.

In acest sens, in vederea derularii corespunzatoare a acestui gen de controale, la nivel central se constituie un colectiv coordonare a campaniei care planifica actiunile in teritoriu si centralizeaza operativ, zilnic rezultatele actiunilor din judete.

2. SOLUTIONAREA SESIZARILOR RECLAMATIILOR

Acest tip de control este o componenta deosebit de importanta a activitatii corpului de control relatii de munca, precum si o veritabila sursa pentru derularea controalelor inopinante. Sesizarile si reclamatiile adresate ITM, cuprind o paleta deosebit de diversificata de probleme legate de derulare a raporturilor de munca din unitatile aflate in evidenta si implica un volum de munca destul de mare pentru verificarea si solutionarea lor in termenele lega

Tipologia actiunilor specifice ale Inspectiei Muncii nu este limitativa, ea putind fi adaptata unor cerinte de evaluare si comandamente ale conducerii Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, corespunzator obiectivelor cerute si problematicii supuse controlului.Back to content | Back to main menu