ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Control Securitate si Sanatate in Munca

Despre institutie > Organizare > Compartimente

 • controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a celorlalte acte normative care reglementeaza securitatea si sanatatea în munca în sectoarele public, mixt si privat, notificând prin înscrisuri neconformitatile;
 • controleaza pe parcursul executarii si la punerea în functiune a unor obiective, instalatii si utilaje aplicarea si asigurarea masurilor de securitate si sanatate în munca;
 • verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate în munca;
 • urmareste respectarea de catre persoanele fizice si juridice a conditiilor pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
 • controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la politicile de prevenire bazate pe evaluarea riscurilor;
 • controleaza la producatori, importatori si distribuitori aplicarea dispozitiilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor reglementate din domeniul de competenta al Inspectiei Muncii;
 • controleaza modul în care se face înregistrarea, evidenta si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionale de catre angajator;
 • verifica modul în care au fost duse la îndeplinire masurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetarii evenimentelor;
 • supravegheaza modul în care se face cercetarea accidentelor soldate cu vatamari grave de catre persoanele fizice si notifica conducerii Inspectoratului cu privire la cele constatate;
 • cerceteaza sub aspectul cauzelor si al raspunderilor accidentele care au produs invaliditate evidenta sau confirmata, deces, precum si accidentele colective si incidentele periculoase, întocmind dosar de cercetare;
 • controleaza din punct de vedere al sanatatii si securitatii în munca locurile de munca la care activitatea se desfasoara în conditii deosebite si speciale;
 • analizeaza si solutioneaza în conformitate cu reglementarile în vigoare sesizarile si reclamatiile în legatura cu securitatea si sanatatea în munca;
 • analizeaza periodic împreuna cu angajatorii sau cu organismele interesate frecventa si cauzele accidentelor de munca, în vederea stabilirii masurilor de prevenire;
 • organizeaza întâlniri trimestriale cu reprezentantii persoanelor juridice si fizice din teritoriu, pentru informare si consiliere;
 • controleaza daca persoanele juridice sau fizice autorizate sa presteze servicii în domeniul protectiei muncii respecta conditiile de acreditare;
 • controleaza sub aspectul organizarii, dotarii si functionarii, statiile de salvare din unitati, mijloacele de acordare a primului ajutor si impune înfiintarea acestora, când este cazul;
 • inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca informeaza direct Inspectia Muncii asupra unor deficiente grave aparute în unitati, în baza unei reglementari interne;
 • constata si sanctioneaza în baza actelor normative nerespectarea de catre persoanele juridice si fizice a legislatiei privind securitatea si sanatatea în munca si supravegherea pietei;
 • controleaza respectarea de catre unitati a încadrarii în grupe si categorii (pentru medii normale si medii explozive) a echipamentelor tehnice;
 • controleaza modul în care personalul din unitati este pregatit sa acorde primul ajutor în caz de accidentare, precum si organizarea si dotarea echipelor de salvatori pentru situatiile impuse de specificul activitatii sau prevazute de lege;
 • participa, conform reglementarilor legale, la masuratori si determinari de noxe în vederea stabilirii locurilor de munca în conditii deosebite si urmareste modul în care se elaboreaza si se îndeplinesc programele de îmbunatatire a conditiilor de munca;
 • participa, în conditiile legii, alaturi de laboratoarele de specialitate abilitate, la masuratori si determinari de noxe, în vederea stabilirii categoriilor de salariati care pot beneficia de sporuri salariale sau alte drepturi prevazute de reglementarile în vigoare;
 • verifica documentatia întocmita si depusa la Inspectorat de persoanele juridice si fizice pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite conform reglementarilor legale si propune inspectorului sef acordarea avizului;
 • analizeaza si solutioneaza, în conformitate cu reglementarile în vigoare, sesizarile si reclamatiile privind conditiile de munca;
 • analizeaza periodic împreuna cu agentii economici sau cu organismele interesate frecventa si cauzele îmbolnavirilor profesionale, în vederea stabilirii masurilor de prevenire;
 • controleaza modul în care angajatorii instruiesc lucratori si alti participanti la procesul de munca privind cunoasterea riscurilor de îmbolnaviri profesionale si a masurilor preventive ce se impun;
 • alte atributii în domeniul de competenta delegate ierarhic.


Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca in cadrul actiunilor de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca

1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente

2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

3. Decizii interne pentru:

- personalul cu atributii in domeniul SSM;

- componenta serviciului de SSM

- conducatorii locurilor de munca;

- personalul cu responsabilitati specifice (ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)

4. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):

- decizia de infiintare;

- raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;

- planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar

- programul de masuri de SSM

5. Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca

6. Fisa de aptitudini

7. Inscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la inaltime”

8. Foaia de parcurs

9. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati

10. Masuri tehnico organizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor

11. Tematici de instruire

12. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii

13. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire

14. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii

15. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic

16. Foaie de prezenta

17. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) corespunzator riscurilor activitatii

18. Certificate de conformitate si marca pentru EIP

19. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP

20. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate

21. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune

22. Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)

23. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern

24. Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta

25. Buletine de verificari PRAM

26. Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii)

27. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)

28. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca

29. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate

30. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase

31.Certificate medicale cu diagnostic “accident”

32. Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca

33. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie

34. Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare

35. Verificarile ISCIR

36. Fisa postului

37. Permisul de lucru cu foc

38. Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie

39. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz

40. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)

41. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare

42. Plan de evacuare in caz de urgenta

43. Registre de evidenta a accidentatilor in munca

44. Registre de evidenta a accidentelor usoare

45. Registre de evidenta a incidentelor periculoase

46. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale

47. Raportare semestriala a accidentelor de munca

48. Registrul de serviciu la bordul navelor

49. Registrul pentru substante toxice

50. Registrul de evidenta a materialelor explozive

51. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive

52. Cartea tehnica a utilajului

53. Instructiuni proprii de lucru

54. Proces verbal de punere in functiune a schelei

55. Conventiile de PM

56. Proiectele de executie a constructurilor, ET

57. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator

58. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii

59. Materiale necesare informarii si educarii angajatilor

60. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice

61. Contractele de lucrari

62. Modul de acorare a materialelor igienico sanitare si alimentatiei de protectie

63. Fisa de expunere la riscuri profesionale

64. Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani

65. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM

66. Formulare de inregistrare a accidentelor de munca (FIAM)

67. Lista locurilor de munca cu pericol deosebit

68. Registrul unic de control

Alte documente necesare efectuarii controlului în domeniul securitatii si sanatatii în munca.Back to content | Back to main menu