ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Executare silita

Despre institutie > Organizare > Compartimente

 • exercita atributii de autoritate de stat, fiind împuternicit în fata debitorului si a tertilor prin legitimatie speciala de executor fiscal si ordin de serviciu semnat de catre inspectorul sef;
 • întocmeste dosare de executare pentru debitele primite spre executare silita si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
 • urmareste realizarea creantelor în termenul de prescriptie;
 • pe baza datelor detinute analizeaza si hotaraste masurile de executare silita astfel încât realizarea creantei sa se faca cu rezultate cât mai avantajoase, tinând cont de interesul imediat al institutiei si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit; • aplica masurile de executare silita asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile, potrivit legii, numai în limita valorii necesare realizarii creantei fiscale si a cheltuielilor de executare;
 • tine evidenta debitelor si a titlurilor executorii în Registrul de evidenta al debitorilor supusi procedurii de executare silita;
 • întocmeste si comunica debitorului înstiintarea de plata, somatia, inclusiv titlul executoriu pentru creantele restante aflate în evidenta institutiei, precum si alte acte procedurale prevazute de lege;
 • calculeaza cheltuielile de executare si majorarile de întârziere, dobânzile, penalitatile de întârziere sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost acordate;
 • emite decizia prin care se instituie masurile asiguratorii;
 • instituie masuri asiguratorii în vederea executarii silite: poprirea si sechestrul asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia;
 • înscrie creantele în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare în cazul executarii creantei prin poprire sau al executarii silite asupra bunurilor mobile;
 • ia masuri pentru identificarea tuturor conturilor, în lei si în valuta, ale debitorilor, deschise la unitatile specializate, precum si a altor venituri ale debitorilor în vederea pornirii procedurii de executare silita prin poprire asupra disponibilitatilor din conturi si prin poprire asupra veniturilor debitorilor;
 • întocmeste adresa (care va fi trimisa prin scrisoare recomandata, cu dovada de primire, tertului poprit, împreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu) de înfiintare a popririi si o comunica bancii sau bancilor la care debitorul îsi are constituite conturile;t14) efectueaza sau solicita organelor sau persoanelor specializate, dupa caz, evaluarea bunurilor mobile si imobile indisponibilizate;
 • au acces în orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridica, sau în alte incinte unde acesta îsi pastreaza bunurile, în scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum si sa analizeze evidenta contabila a debitorului în scopul identificarii tertilor care datoreaza sau de~n în pastrare venituri ori bunuri ale debitorului;
 • au acces în toate încaperile în care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica, precum si sa cerceteze toate locurile în care acesta îsi pastreaza bunurile;
 • pot solicita si cerceta orice document sau element material care poate constitui o proba în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;
 • au acces în încaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamântul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instantei judecatoresti competente potrivit Codului de procedura civila;
 • solicita sprijin de la compartimentul de evidenta a muncii, de la compartimentul control relatii de munca si de la serviciul financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ, care îi pun la dispozitie datele de care dispun, necesare executarii silite;
 • colaboreaza cu alte inspectorate teritoriale de munca în vederea depistarii tuturor bunurilor mobile si imobile urmaribile;
 • colaboreaza cu alte autoritati publice, institutii publice sau de interes public în limita competentelor ce le revin potrivit legii. Solicita organelor de politie sa faca cercetari, cere relatii de la Registrul Comertului în vederea solutionarii dosarului de executare;
 • colaboreaza cu serviciul financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ, cu privire la întocmirea documentelor premergatoare executarii silite;
 • participa, împreuna cu juristii, în cauze referitoare la contestatiile la executare, înfiintarea masurilor asiguratorii, precum si în alte cauze care au ca obiect realizarea creantelor;
 • are obligatia de a urmari un debitor scazut pentru cauza de insolvabilitate, pâna la stingerea termenului de prescriptie de 5 ani, verificând daca a dobândit venituri sau bunuri urmaribile, dupa declararea insolvabilitatii;
 • organizeaza si asigura în conditiile legii valorificarea bunurilor mobile si imobile indisponibilizate;
 • întocmeste documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili cu avizul compartimentului juridic si le prezinta spre aprobare inspectorului sef sau face cercetari suplimentare;
 • întocmeste procesul verbal de încheiere a executarii silite în care se consemneaza atât sumele încasate, cât si pe cele care nu au fost recuperate;
 • sesizeaza organul de executare al Inspectoratului teritorial de munca în a carui raza teritoriala se afla bunurile urmaribile;
 • comunica lunar, organului de executare coordonator, sumele recuperate în contul debitorului;
 • raporteaza lunar/trimestrial Directiei Economice si Monitorizare Executare Silita din Inspectia Muncii atât situatia debitelor restante, care urmeaza a fi executate silit, cât si a celor recuperate prin executare silita;
 • analizeaza corespondenta repartizata, face propuneri si redacteaza proiectul de raspuns, solicita avize de la compartimentele de specialitate atunci când este cazul, urmarind transmiterea lor în termen;
 • primeste si înregistreaza cererile persoanelor juridice prin care se solicita compensarea si restituirea, dupa caz, a sumelor platite în plus fata de obligatiile datorate sau a sumelor de rambursat, întocmeste dosarul cuprinzând documentatia necesara efectuarii acestor operatiuni potrivit reglementarilor legale în vigoare, în vederea înaintarii spre aprobare conducerii institutiei;
 • primeste si înregistreaza cererile si documentatiile prezentate de persoanele juridice pentru cesiunea de creante fata de debitori, societati comerciale aflate în procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, întocmeste referatele continând propunerile de cesiune ce urmeaza a fi înaintate Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene;
 • solutioneaza cererile contribuabililor prin care se solicita relatii referitoare la aplicarea executarii silite si a celorlalte modalitati de stingere a creantelor;
 • rezolva operativ sesizarile aparute în legatura cu modul de stingere a creantelor;
 • înscrie într-o evidenta nominala debitul comunicat de organul de executare coordonator (în a carui raza teritoriala se afla sediul debitorului si unde acesta detine cele mai multe bunuri urmaribile);
 • colaboreaza cu Ministerul Economiei si Finantelor în vederea comunicarii listei titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce deschid ori închid conturi, forma juridica pe care acestia o au si domiciliul si sediul acestora;
 • cere informatii de la orice persoana fizica sau juridica pentru derularea eficienta a procedurii de executare silita;
 • exercita alte atributii în vederea derularii procedurii de executare silita conform prevederilor Codului de procedura fiscala;
 • îndeplineste alte sarcini dispuse de conducerea inspectoratului în domeniul de competenta.
Back to content | Back to main menu