ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Financiar-Contabilitate, Achizitii Publice, Administrativ

Despre institutie > Organizare > Compartimente

 • organizeaza activitatea financiar-contabila si de gestiune în conformitate cu legile în vigoare (tinerea contabilitatii pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta., tinerea contabilitatii valorilor materiale cantitativ-valoric sau numai valoric);
 • asigura respectarea normelor contabile, a stocarii si pastrarii sub forma suporturilor tehnici si controlului datelor înregistrate în contabilitate în toate situatiile în care sunt utilizate sistemele de prelucrare automata a datelor;
 • asigura pastrarea în arhiva proprie, timp de 10 (zece) ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza înregistrarilor în contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce se pastreaza timp de 50 (cincizeci) ani;


 • asigura în colaborare cu compartimentul de evidenta muncii verificarea calculului si încasarii comisionului datorat de angajatori potrivit legii, inclusiv a declaratiilor fiscale si de inventar;
 • primeste de la agentii economici sau de la compartimentul evidenta muncii, pe baza de borderouri declaratiile fiscale preluate pentru a fi înregistrate în contabilitate conform înregistrarilor din baza de date;
 • primeste de la compartimentul control relatii de munca rapoartele de inspectie fiscala si deciziile de impunere rezultate în urma rapoartelor de inspectie fiscala, pentru a fi înregistrate în contabilitate;
 • solutioneaza în colaborare cu compartimentul control relatii de munca contestatiile împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat si al penalitatilor aferente acestuia;
 • tine evidenta pe platitor a tuturor obligatiilor si platilor din comision si din alte prestatii;
 • transmite catre compartimentul executare silita situatia debitorilor;
 • ia toate masurile pentru reconstituirea documentelor contabile in situatie de distrugere, sustragere sau pierdere in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la constatarea acestei situatii;
 • asigura respectarea normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la întocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile patrimoniale si înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se refera;
 • întocmeste situatiile trimestriale si anuale pentru aparatul propriu si centralizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare si în conformitate cu normele metodologice de închidere a conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice pe care le depune la ordonatorul secundar de credite;
 • întocmeste toate jurnalele prevazute de legea contabilitatii (registrul jurnal, registru inventar, cartea mare);
 • fundamenteaza si elaboreaza proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru fondurile extrabugetare (dimensionarea veniturilor si prevederea cheltuielilor anuale), întocmeste Programul anual de achizitii publice;
 • organizeaza evidenta si conduce contabilitatea veniturilor încasate cu titlu de comision si taxe de la agentii economici si alte venituri, conform prevederilor legale în vigoare;
 • organizeaza contabilitatea cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare;
 • organizeaza evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 • întocmeste si transmite spre aprobare propuneri privind lista lucrarilor de investitii, constructii montaj, reparatii capitale, asigura si urmareste finantarea si decontarea acestora în limita valorilor aprobate si a prevederilor bugetare;
 • verifica statul de functii al Inspectoratului din punct de vedere al încadrarii în prevederile bugetare aprobate;
 • întocmeste lunar împreuna cu compartimentul resurse umane statele de plata a drepturilor salariale;
 • întocmeste lunar, trimestrial sau anual situatiile statistice solicitate;
 • completeaza lunar declaratiile catre bugetul statului si catre bugetele fondurilor speciale;
 • elibereaza, la cererea persoanelor interesate, adeverinte privind venitul net realizat de salariatii din aparatul propriu pentru obtinerea de credite, pentru giranti, judecatorie, case de sanatate, medicul de familie, etc., adeverinte privind contributiile catre fondul initial de asigurari de sanatate si contributia catre fondul de asigurari sociale; alte adeverinte (privind numarul zilelor de concediu medical, etc.);
 • întocmeste fisele fiscale conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • verifica existenta documentelor necesare pentru acordarea deducerilor conform Legii nr. 571/2003;
 • asigura lunar virarea contributiei la fondul de sanatate catre beneficiarii agreati conform contractelor încheiate (Casele de sanatate judetene); întocmeste ordinele de plata pentru retinerile din salarii, mandatele postale si borderoul acestora pentru plata pensiilor alimentare;
 • întocmeste lunar monitorizarea cheltuielilor de personal pentru inspectoratul teritorial de munca;
 • exercita controlul financiar preventiv propriu asupra operatiunilor stabilite prin decizie (în situatia în care persoana desemnata este din cadrul acestui compartiment);
 • organizeaza si conduce contabilitatea operatiunilor de încasari si plati derulate prin conturile în lei deschise pe seama inspectoratului teritorial de munca;
 • urmareste decontarea în termenul legal a avansurilor acordate pentru deplasari interne sau cheltuieli materiale;
 • verifica deconturile de cheltuieli materiale sau deconturile întocmite de salariatii care se deplaseaza în interes de serviciu în deplasari interne;
 • efectueaza operatiuni de încasari si plati (prin casierie sau prin virament);
 • urmareste derularea contractelor prin încadrarea platilor efectuate în prevederile acestora;
 • pentru achizitiile publice de bunuri, servicii si imobile asigura conform prevederilor legale în vigoare alegerea procedurilor si derularea acestora prin membrii desemnati ai comisiei de specialitate;
 • participa la efectuarea inventarierii, la valorificarea inventarelor si la stabilirea rezultatelor inventarierii;
 • organizeaza si asigura activitatea de secretariat si administrativa Inspectoratului;
 • aprovizioneaza si gestioneaza consumul materialelor cu caracter administrativ-gospodaresc;
 • coordoneaza si verifica buna desfasurare a activitatii de exploatare, întretinere si reparatii a mijloacelor de transport si asigura folosirea rationala a acestora în sensul încadrarii în consumul normat de carburant conform prevederilor legale în vigoare;
 • urmareste si înregistreaza miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare, valorificare, etc.), când este cazul, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior pentru obiecte de inventar si a ordonatorului principal de credite pentru mijloace fixe;
 • organizeaza evidenta, selectionarea, pastrarea si casarea documentelor din arhiva Inspectoratului; preda materialul selectionat la arhivele de stat;
 • asigura multiplicarea materialelor si lucrarilor pentru Inspectoratului;
 • asigura administrarea tuturor imobilelor indiferent de forma de dobândire a acestora (transfer, închiriere, achizitii publice);
 • organizeaza si coordoneaza activitatea de paza si PSI, asigura integritatea conservarea bunurilor din patrimoniu;
 • elaboreaza „Programul anual al achizitiilor publice" pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul institutiei;
 • înainteaza „Programul anual al achizitiilor publice" serviciului financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ;
 • elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, în cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
 • îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute în legislatia privind achizitiile publice;
 • aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice pentru inspectoratul teritorial de munca potrivit „Programului anual al achizitiilor publice"
 • constituie si pastreaza "Dosarul achizitiei publice";
 • efectueaza analize si studii de piata în scopul asigurarii principiului eficientei utilizarii fondurilor publice;
 • urmareste executarea si finalizarea contractelor privind achizitiile publice, dupa caz, în colaborare cu compartimentele implicate în derularea acestora;
 • elaboreaza si propune conducatorului institutiei proiecte de norme si metodologii interne pentru aplicarea legislatiei în domeniul de activitate;
 • elaboreaza si propune spre aprobare conducatorului institutiei propunerile pentru finantarea investitiilor si a reparatiilor capitale;
 • întocmeste si transmite spre aprobare Inspectorului sef „Listele de investitii" precum si cele de „Reparatii capitale" ulterior obtinerii avizului de la serviciul financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ;
 • urmareste, în conditiile legii, asigurarea finantarii obiectivelor de investitii;
 • deruleaza si finalizeaza, în conditiile legii, obiectivele de investitii;
 • elaboreaza si propune spre aprobare conducatorului institutiei note de fundamentare si/sau memorii tehnico-economice cu privire la cheltuielile propuse spre angajare;
 • îndeplineste si, alte sarcini si atributii dispuse de inspectorul general de stat, în domeniul de competenta.

Back to content | Back to main menu