ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Indrumare angajatori si angajati in domeniul RM, Evidenta Muncii

Despre institutie > Organizare > Compartimente

 • Organizeaza evidenta categoriilor de angajatori prevazuti de Legea nr.130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare si asigura actualizarea permanenta a acestei evidente;
 • Organizeaza evidenta contractelor individuale de munca imegistrate la Inspectorat;
 • Verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractul individual de munca si inregistreaza acest document in evidente;
 • Primeste din partea angajatorilor, persoane fizice sau juridice, actele care atesta modificarea sau incetarea contractului individual de munca, dupa prealabila verificare a acestora privind respectarea legislatiei muncii;


 • Tine evidenta muncii prestate de persoanele angajate cu contract individual de munca ce se inregistreaza la Inspectorat, potrivit legii;
 • Asigura arhivarea tuturor documentelor depuse si inregistrate in acest compartiment;
 • Tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;
 • Organizeaza evidenta registrelor generale de evidenta a salariatilor cu respectarea prevederilor H.G. nr.247/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Asigura intocmirea si completarea in termenul prevazut de lege a carnetelor de munca ce se pastreaza la Inspectorat;
 • Certifica si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediul unitatii;
 • Intocmeste sau certifica in conditiile legii, dosarele de pensionare ale angajatilor aflati in evidenta Inspectoratului;
 • Elibereaza la cerere pe baza evideIitelor existente, adeverinte care atesta vechimea in munca a persoanelor ce au incheiat contracte individuale de munca;
 • Elibereaza, la solicitarea persoanelor interesate, adeverinte care atesta calitatea de salariat;
 • Avizeaza pentru legalitate adeverintele de vechime, eliberate de agentii economici, in vederea inregistrarii in carnetele de munca;
 • Asigura arhivarea documentelor pe baza carora s-au intocmit noi carnete de munca, sau au fost efectuate operatiuni in celelalte carnete, privitoare la modificarile intervenite in executarea contractelor de munca;
 • Asigura actualizarea permanenta a formularelor folosite in activitate;
 • Organizeaza evidenta actelor depuse de angajatorii din sectorul privat, din care rezulta plata lunara a contributiei la Fondul de asigurari sociale, a contributiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, a contributiei la Fondul pentru plata ajutorului de somaj precum si a documentelor ce atesta plata salariatilor pentru personalul angajat cu contract individual de munca;
 • Verifica documentele prezentate de angajatori din care rezulta ca s-a achitat contributia catre bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia pentru constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, a Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia de asigurari de sanatate si sesizeaza institutiile care gestioneaza aceste fonduri in legatura cu incalcarea prevederilor legale din domeniul lor de competenta;
 • Indeplineste si alte sarcini trasate, potrivit legii, in domeniul evidentei muncii.

Legislatie

 • Legea nr. 53/2003 - CODUL MUNCII cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul M.M.P.S. nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca;
 • Hotararea Guvernului nr. 161/2006 - privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 130/1996 republicata - privind contractul colectiv de munca;
 • Legea nr. 67/2007 - privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora;
 • Legea nr. 156/2000 - privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Norme metodologice din 11 aprilie 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 56/2007 - privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
 • Legea nr. 344/2006 - privind detasarea salariatilor in cadrul prestarilor de servicii transnationale
 • H.G. nr. 938/2004 - privind condiitile de infiintarea si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara
 • O.U.G. nr. 44/2008 - privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si indreprinderile familiale.
 • Legea nr. 279/2005 - privind ucenicia la locul de munca
 • Ordinul Ministrului Muncii nr. 100/2006 - pentru aprobarea decalatiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
 • H.G. nr. 1768/2005, actualizata - privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadale de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001.
 • Ordinul M.M.F.P.S. nr. 1323/2009 - privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii.Ordinul 826/2014 - privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii


Back to content | Back to main menu