Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca - ITM DOLJ

Go to content
Despre institutie > Organizare
Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca
 • Organizeaza  evidenta categoriilor de angajatori prevazuti de Legea nr.130/1999, cu  modificarile si completarile ulterioare si asigura actualizarea  permanenta a acestei evidente;
 • Organizeaza evidenta contractelor individuale de munca imegistrate la Inspectorat;
 • Verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractul individual de munca si inregistreaza acest document in evidente;
 • Primeste  din partea angajatorilor, persoane fizice sau juridice, actele care  atesta modificarea sau incetarea contractului individual de munca, dupa  prealabila verificare a acestora privind respectarea legislatiei muncii;
 • Tine  evidenta muncii prestate de persoanele angajate cu contract individual  de munca ce se inregistreaza la Inspectorat, potrivit legii;
 • Asigura arhivarea tuturor documentelor depuse si inregistrate in acest compartiment;
 • Tine  evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul  prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca,  verificarea si certificarea legalitatii acestora;
 • Organizeaza  evidenta registrelor generale de evidenta a salariatilor cu respectarea  prevederilor H.G. nr.247/2003, cu modificarile si completarile  ulterioare;
 • Asigura intocmirea si completarea in termenul prevazut de lege a carnetelor de munca ce se pastreaza la Inspectorat;
 • Certifica  si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de  munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si  completarea acestora la sediul unitatii;
 • Intocmeste sau certifica in conditiile legii, dosarele de pensionare ale angajatilor aflati in evidenta Inspectoratului;
 • Elibereaza  la cerere pe baza evideIitelor existente, adeverinte care atesta  vechimea in munca a persoanelor ce au incheiat contracte individuale de  munca;
 • Elibereaza, la solicitarea persoanelor interesate, adeverinte care atesta calitatea de salariat;
 • Avizeaza  pentru legalitate adeverintele de vechime, eliberate de agentii  economici, in vederea inregistrarii in carnetele de munca;
 • Asigura  arhivarea documentelor pe baza carora s-au intocmit noi carnete de  munca, sau au fost efectuate operatiuni in celelalte carnete, privitoare  la modificarile intervenite in executarea contractelor de munca;
 • Asigura actualizarea permanenta a formularelor folosite in activitate;
 • Organizeaza  evidenta actelor depuse de angajatorii din sectorul privat, din care  rezulta plata lunara a contributiei la Fondul de asigurari sociale, a  contributiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, a  contributiei la Fondul pentru plata ajutorului de somaj precum si a  documentelor ce atesta plata salariatilor pentru personalul angajat cu  contract individual de munca;
 • Verifica  documentele prezentate de angajatori din care rezulta ca s-a achitat  contributia catre bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia  pentru constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, a Fondului  pentru plata ajutorului de somaj, contributia de asigurari de sanatate  si sesizeaza institutiile care gestioneaza aceste fonduri in legatura cu  incalcarea prevederilor legale din domeniul lor de competenta;
 • Indeplineste si alte sarcini trasate, potrivit legii, in domeniul evidentei muncii.
               Craiova
               Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

               Tel. (0251) 406 710
               Fax: (0351) 809 899

               E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


               Back to content