Control Securitate si Sanatate in Munca - ITM DOLJ

Go to content
Securitate si Sanatate in Munca (SSM)
Control Securitate si Sanatate in Munca
Atributii Serviciului Control Securitate si Sanatate in Munca :
 • verifica aplicarea prevederilor  legislative privind securitatea si sanatatea in munca, conditiile de  munca in sectoarele public, mixt si privat, notificând prin inscrisuri  neconformitatile;
 • controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la politicile de prevenire bazate pe evaluarea riscurilor;
 • controleaza pe parcursul executiei si  la punerea in functiune a unor obiective, instalatii si utilaje  aplicarea si asigurarea masurilor de securitate si sanatate in munca;
 • verifica modul de organizare si functionare a Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca;
 • controleaza modul in care sunt  indeplinite obligatiile unitatilor referitoare la instruirea  personalului privind securitatea muncii;
 • controleaza aplicarea prevederilor  legale referitoare la certificarea echipamentelor tehnice, a  echipamentelor individuale de protectie la producatori, importatori si  utilizatori;
 • controleaza modul de acordare si utilizare a EIP la agentii economici supusi controlului;
 • cerceteaza sub aspectul  imprejurarilor, cauzelor si al raspunderilor, accidentele de munca care  au produs invaliditate, deces, precum si accidentele colective si  incidentele periculoase, intocmind dosar de cercetare in acest sens;
 • analizeaza si propune inspectorului  sef, avizarea dosarelor de cercetare a accidentelor de munca, intocmite  de catre persoanele juridice conform legii;
 • controleaza modul in care se face  comunicarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca  si a bolilor profesionale, de catre agentii economici;
 • organizeaza si coordoneaza sistemul de  comunicare, cercetare, evidenta, prelucrare, stocare, raportare si  informare referitor la datele privind activitatile specifice  Inspectoratului;
 • controleaza modul in care conducerile  agentilor economici instruiesc angajatii privind cunoasterea riscurilor  de imbolnavire profesionala si a masurilor preventive ce se impun;
 • propune sefului ierarhic superior  analiza periodica, cu agentii economici din sfera de control si cu  organismele interesate, a frecventei, a cauzelor accidentelor de munca  si a imbolnavirilor profesionale, in vederea stabilirii masurilor de  prevenire;
 • propune sefului ierarhic superior,  organizarea de intilniri trimestriale cu reprezentantii persoanelor  juridice si fizice din sfera de control, pentru informare si consiliere;
 • constata si sanctioneaza in baza  actelor normative, neconformitatile constatate in timpul controlalelor, a  verficarii si cercetarii accidentelor de munca;
 • controleaza dotarea locurilor de munca  cu truse de prim ajutor si modul in care personalul din unitati este  pregatit sa acorde primul ajutor in caz de accident sau intoxicatie  acuta profesionala;
 • participa, alaturi de laboratoarele de  specialitate abilitate, la masuratori si determinari de noxe, in  vederea stabilirii categoriilor de salariati care pot beneficia de  sporuri salariale sau alte drepturi prevazute de reglementarile in  vigoare;
 • controleaza modul de aplicare a masurilor privind supravegherea si asigurarea starii de sanatate a salariatilor;
 • controleaza respectarea prevederilor legale privind imbunatatirea conditiilor de munca;
 • controleaza respectarea prevederilor  de ergonomie a muncii si impune luarea de masuri tehnice si  organizatorice de imbunatatire progresiva a conditiilor de munca si de  reducere a efortului fizic si psihic;
 • controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la organizarea timpului de munca, ritmul muncii, pauze de odihna;
 • controleaza respectarea legislatiei in  vigoare privind angajarea si repartizarea lucratorilor in raport cu  starea de sanatate, aptitudinile fizice si psihice ale acestora;
 • controleaza daca schimbarea locurilor de munca se face in concordanta cu avizele si propunerile medicale;
 • controleaza respectarea prevederilor  legale privind refacerea capacitatii de termoreglare a organismului si  dotarea locurilor de munca cu utilitati tehnico sanitare;
 • controleaza respectarea prevederilor legale privind munca femeilor;
 • controleaza daca persoanele juridice  sau fizice autorizate sa presteze servicii in domeniul securitatii  muncii respecttiile de acreditare;
 • informeaza, prin inspectorul sef,  asupra unor deficiente grave constatate constatate in activitatea de  control sau de cercetare a accidentelor de munca;
 • organizeaza sistemul de comunicare,  cercetare, evidenta, prelucrare, stocare, raportare si informare  operativa referitor la datele privind accidentele de munca si bolile  profesionale la nivel national;
 • verifica modul in care au fost duse la  indeplinire masurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetarii  accidentelor de munca;
 • analizeaza si solutioneaza, in  conformitate cu reglementarile in vigoare, sesizarile si reclamatiile  repartizate de catre sefii ierarhici;
 • raspunde de realizarea la termenele stabilite si de calitatea lucrarilor repartizate seful ierarhic superior;
Documentele solicitate angajatorilor, de catre inspectorii de munca, in cadrul actiunilor de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente

2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

3. Decizii interne pentru:

- personalul cu atributii in domeniul SSM;

- componenta serviciului de SSM

- conducatorii locurilor de munca;

- personalul cu responsabilitati specifice (ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)

4. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):

- decizia de infiintare;

- raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;

- planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar

- programul de masuri de SSM

5. Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca

6. Fisa de aptitudini

7. Inscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la inaltime”

8. Foaia de parcurs

9. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati

10. Masuri tehnico organizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor

11. Tematici de instruire

12. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii

13. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire

14. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii

15. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic

16. Foaie de prezenta

17. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) corespunzator riscurilor activitatii

18. Certificate de conformitate si marca pentru EIP

19. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP

20. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate

21. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune

22. Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)

23. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern

24. Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta

25. Buletine de verificari PRAM

26. Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii)

27. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)

28. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca

29. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate

30. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase

31.Certificate medicale cu diagnostic “accident”

32. Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca

33. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie

34. Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare

35. Verificarile ISCIR

36. Fisa postului

37. Permisul de lucru cu foc

38. Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie

39. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz

40. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)

41. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare

42. Plan de evacuare in caz de urgenta

43. Registre de evidenta a accidentatilor in munca

44. Registre de evidenta a accidentelor usoare

45. Registre de evidenta a incidentelor periculoase

46. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale

47. Raportare semestriala a accidentelor de munca

48. Registrul de serviciu la bordul navelor

49. Registrul pentru substante toxice

50. Registrul de evidenta a materialelor explozive

51. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive

52. Cartea tehnica a utilajului

53. Instructiuni proprii de lucru

54. Proces verbal de punere in functiune a schelei

55. Conventiile de PM

56. Proiectele de executie a constructurilor, ET

57. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator

58. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii

59. Materiale necesare informarii si educarii angajatilor

60. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice

61. Contractele de lucrari

62. Modul de acorare a materialelor igienico sanitare si alimentatiei de protectie

63. Fisa de expunere la riscuri profesionale

64. Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani

65. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM

66. Formulare de inregistrare a accidentelor de munca (FIAM)

67. Lista locurilor de munca cu pericol deosebit

68. Registrul unic de control

Alte documente necesare efectuarii controlului în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content