Resurse Umane - ITM DOLJ

Go to content
Despre institutie > Organizare
Resurse Umane
 • Întocmește statul de funcții și situația nominală a posturilor și personalului pe compartimente, potrivit structurii organizatorice a Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj;
 • Aplică și respectă criteriile metodologice privind gestiunea personalului;
 • Realizează toată gama de lucrări de evidență și mișcare a personalului din I.T.M. Dolj;
 • Desfășoară acțiuni de promovare, încadrare și perfecționare a personalului din I.T.M. Dolj conform prevederilor legale în vigoare;
 • Ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată aprobate și a absențelor nemotivate;
 • Furnizează toate informațiile necesare la organizarea, întocmirea și efectuarea operațiilor privind salariile personalului din cadrul I.T.M. Dolj;
 • Întocmește și ține evidența deciziilor emise de inspectorul șef, precum și evidența deciziilor transmise de Inspecția Muncii și a ordinelor transmise de Ministerul Muncii și Solidaritătii Sociale;
 • Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind ocuparea posturilor, reîncadrarea, avansare și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual și stabilește salarizarea personalului din cadrul inspectoratului, conform prevederilor legale aplicabile ;
 • Întocmește și transmite personalului din I.T.M. Dolj comunicări (decizii), privind încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcții, sancționări, pensionări;
 • Organizează și asigură împreună cu compartimentele de specialitate din I.T.M. Dolj serviciul de permanență în conformitate cu dispozițiile primite;
 • Organizează și coordonează pentru I.T.M. Dolj asigurarea necesarului de personal pe funcții și specialități;
 • Întocmește și actualizează Regulamentul intern al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj;
 • Întocmește contractele individuale de muncă pentru personalul contractual și le actualizează în Revisal;
 • Întocmește dosarul profesional pentru funcționarii publici din Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj;
 • Ține evidența fișelor de post din Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj și solicită revizuirea periodică a acestora ;
 • Coordonează și monitorizeaza procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare;
 • Propune participarea funcționarilor publici la programe de instruire, în funcție de conținutul rapoartelor de evaluare;
 • Aduce la cunoștința inspectorului șef situația funcționarilor publici care au obținut la evaluarea anuala a performanțelor profesionale calificativul final « nesatisfacator »;
 • Comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sițuatiile statistice potrivit actelor normative în vigoare și transmite toate actele administrative emise de instituție în portalul agenției ;
 • Răspunde de elaborarea planului anual de perfecţionare profesională, precum şi a oricăror altor măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, le supun aprobării conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi asigură transmiterea acestora către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau, după caz, către ordonatorul principal de credite, conform legii;
 • Asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine;
 • Monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmesc trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;
 • Întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice;
 • Aplică prevederile legale cu privire la declarațiile de avere și declarațiile de interese ale funcționarilor publici care au obligația să depună astfel de declarații;
 • Întocmește procedurile operaționale și de sistem cu privire la activitățile specifice compartimentului Resurse Umane ;
 • Îndeplinește și alte activități delegate ierarhic, în limita competențelor postului;
 • Respectă prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Răspunde pentru bună păstrare şi gestionare a documentelor compartimentului Resurse Umane din cadrul  I.T.M. Dolj;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor obţinute în timpul desfăşurării activităţii sub sancţiunea disciplinară, contravenţională, civilă şi penală, după caz, conform prevederilor legale în vigoare ;
 • Nerespectarea sarcinilor de serviciu atrag răspunderea disciplinară conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
                                                         
Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content