Economic, Achizitii Publice, Administrativ - ITM DOLJ

Go to content
Despre institutie > Organizare
Economic, Achizitii Publice, Administrativ
 • organizeaza  activitatea financiar-contabila si de gestiune în conformitate cu  legile în vigoare (tinerea contabilitatii pe categorii si pe fiecare  obiect de evidenta., tinerea contabilitatii valorilor materiale  cantitativ-valoric sau numai valoric);
 • asigura  respectarea normelor contabile, a stocarii si pastrarii sub forma  suporturilor tehnici si controlului datelor înregistrate în  contabilitate în toate situatiile în care sunt utilizate sistemele de  prelucrare automata a datelor;
 • asigura  pastrarea în arhiva proprie, timp de 10 (zece) ani a tuturor  registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la  baza înregistrarilor în contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce  se pastreaza timp de 50 (cincizeci) ani;
 • asigura  în colaborare cu compartimentul de evidenta muncii verificarea  calculului si încasarii comisionului datorat de angajatori potrivit  legii, inclusiv a declaratiilor fiscale si de inventar;
 • primeste  de la agentii economici sau de la compartimentul evidenta muncii, pe  baza de borderouri declaratiile fiscale preluate pentru a fi  înregistrate în contabilitate conform înregistrarilor din baza de date;
 • primeste  de la compartimentul control relatii de munca rapoartele de inspectie  fiscala si deciziile de impunere rezultate în urma rapoartelor de  inspectie fiscala, pentru a fi înregistrate în contabilitate;
 • solutioneaza  în colaborare cu compartimentul control relatii de munca contestatiile  împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al  comisionului datorat si al penalitatilor aferente acestuia;
 • tine evidenta pe platitor a tuturor obligatiilor si platilor din comision si din alte prestatii;
 • transmite catre compartimentul executare silita situatia debitorilor;
 • ia  toate masurile pentru reconstituirea documentelor contabile in situatie  de distrugere, sustragere sau pierdere in termen de maximum 30  (treizeci) de zile de la constatarea acestei situatii;
 • asigura  respectarea normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor cu  privire la întocmirea si utilizarea documentelor justificative si  contabile pentru toate operatiunile patrimoniale si înregistrarea lor în  contabilitate în perioada la care se refera;
 • întocmeste situatiile trimestriale si anuale pentru aparatul propriu si  centralizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 a  contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare si în  conformitate cu normele metodologice de închidere a conturilor  contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale  institutiilor publice pe care le depune la ordonatorul secundar de  credite;
 • întocmeste toate jurnalele prevazute de legea contabilitatii (registrul jurnal, registru inventar, cartea mare);
 • fundamenteaza si elaboreaza proiectul Bugetului de venituri si  cheltuieli pentru fondurile extrabugetare (dimensionarea veniturilor si  prevederea cheltuielilor anuale), întocmeste Programul anual de  achizitii publice;
 • organizeaza  evidenta si conduce contabilitatea veniturilor încasate cu titlu de  comision si taxe de la agentii economici si alte venituri, conform  prevederilor legale în vigoare;
 • organizeaza contabilitatea cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare;
 • organizeaza evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 • întocmeste si transmite spre aprobare propuneri privind lista  lucrarilor de investitii, constructii montaj, reparatii capitale,  asigura si urmareste finantarea si decontarea acestora în limita  valorilor aprobate si a prevederilor bugetare;
 • verifica statul de functii al Inspectoratului din punct de vedere al încadrarii în prevederile bugetare aprobate;
 • întocmeste lunar împreuna cu compartimentul resurse umane statele de plata a drepturilor salariale;
 • întocmeste lunar, trimestrial sau anual situatiile statistice solicitate;
 • completeaza lunar declaratiile catre bugetul statului si catre bugetele fondurilor speciale;
 • elibereaza,  la cererea persoanelor interesate, adeverinte privind venitul net  realizat de salariatii din aparatul propriu pentru obtinerea de credite,  pentru giranti, judecatorie, case de sanatate, medicul de familie,  etc., adeverinte privind contributiile catre fondul initial de asigurari  de sanatate si contributia catre fondul de asigurari sociale; alte  adeverinte (privind numarul zilelor de concediu medical, etc.);
 • întocmeste fisele fiscale conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • verifica existenta documentelor necesare pentru acordarea deducerilor conform Legii nr. 571/2003;
 • asigura  lunar virarea contributiei la fondul de sanatate catre beneficiarii  agreati conform contractelor încheiate (Casele de sanatate judetene);  întocmeste ordinele de plata pentru retinerile din salarii, mandatele  postale si borderoul acestora pentru plata pensiilor alimentare;
 • întocmeste lunar monitorizarea cheltuielilor de personal pentru inspectoratul teritorial de munca;
 • exercita  controlul financiar preventiv propriu asupra operatiunilor stabilite  prin decizie (în situatia în care persoana desemnata este din cadrul  acestui compartiment);
 • organizeaza  si conduce contabilitatea operatiunilor de încasari si plati derulate  prin conturile în lei deschise pe seama inspectoratului teritorial de  munca;
 • urmareste decontarea în termenul legal a avansurilor acordate pentru deplasari interne sau cheltuieli materiale;
 • verifica  deconturile de cheltuieli materiale sau deconturile întocmite de  salariatii care se deplaseaza în interes de serviciu în deplasari  interne;
 • efectueaza operatiuni de încasari si plati (prin casierie sau prin virament);
 • urmareste derularea contractelor prin încadrarea platilor efectuate în prevederile acestora;
 • pentru  achizitiile publice de bunuri, servicii si imobile asigura conform  prevederilor legale în vigoare alegerea procedurilor si derularea  acestora prin membrii desemnati ai comisiei de specialitate;
 • participa la efectuarea inventarierii, la valorificarea inventarelor si la stabilirea rezultatelor inventarierii;
 • organizeaza si asigura activitatea de secretariat si administrativa Inspectoratului;
 • aprovizioneaza si gestioneaza consumul materialelor cu caracter administrativ-gospodaresc;
 • coordoneaza  si verifica buna desfasurare a activitatii de exploatare, întretinere  si reparatii a mijloacelor de transport si asigura folosirea rationala a  acestora în sensul încadrarii în consumul normat de carburant conform  prevederilor legale în vigoare;
 • urmareste  si înregistreaza miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar,  precum si casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare,  valorificare, etc.), când este cazul, cu aprobarea ordonatorului de  credite ierarhic superior pentru obiecte de inventar si a ordonatorului  principal de credite pentru mijloace fixe;
 • organizeaza  evidenta, selectionarea, pastrarea si casarea documentelor din arhiva  Inspectoratului; preda materialul selectionat la arhivele de stat;
 • asigura multiplicarea materialelor si lucrarilor pentru Inspectoratului;
 • asigura administrarea tuturor imobilelor indiferent de forma de dobândire a acestora (transfer, închiriere, achizitii publice);
 • organizeaza si coordoneaza activitatea de paza si PSI, asigura integritatea conservarea bunurilor din patrimoniu;
 • elaboreaza  „Programul anual al achizitiilor publice" pe baza necesitatilor si  prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul  institutiei;
 • înainteaza „Programul anual al achizitiilor publice" serviciului financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ;
 • elaboreaza  sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de  atribuire ori, în cazul organizarii unui concurs de solutii, a  documentatiei de concurs;
 • îndeplineste  obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea  prevazute în legislatia privind achizitiile publice;
 • aplica  si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de achizitii  publice pentru inspectoratul teritorial de munca potrivit „Programului  anual al achizitiilor publice"
 • constituie si pastreaza "Dosarul achizitiei publice";
 • efectueaza analize si studii de piata în scopul asigurarii principiului eficientei utilizarii fondurilor publice;
 • urmareste  executarea si finalizarea contractelor privind achizitiile publice,  dupa caz, în colaborare cu compartimentele implicate în derularea  acestora;
 • elaboreaza  si propune conducatorului institutiei proiecte de norme si metodologii  interne pentru aplicarea legislatiei în domeniul de activitate;
 • elaboreaza  si propune spre aprobare conducatorului institutiei propunerile pentru  finantarea investitiilor si a reparatiilor capitale;
 • întocmeste  si transmite spre aprobare Inspectorului sef „Listele de investitii"  precum si cele de „Reparatii capitale" ulterior obtinerii avizului de la  serviciul financiar, contabilitate, achizitii publice si administrativ;
 • urmareste, în conditiile legii, asigurarea finantarii obiectivelor de investitii;
 • deruleaza si finalizeaza, în conditiile legii, obiectivele de investitii;
 • elaboreaza  si propune spre aprobare conducatorului institutiei note de  fundamentare si/sau memorii tehnico-economice cu privire la cheltuielile  propuse spre angajare;
 • îndeplineste si, alte sarcini si atributii dispuse de inspectorul general de stat, în domeniul de competenta.
                                                       Craiova
                                                       Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

                                                       Tel. (0251) 406 710
                                                       Fax: (0351) 809 899

                                                       E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


                                                       Back to content