Control Securitate si Sanatate in Munca - ITM DOLJ

Go to content
Despre institutie > Organizare
Control Securitate si Sanatate in Munca
 • controleaza  aplicarea corecta si unitara a legilor si a celorlalte acte normative  care reglementeaza securitatea si sanatatea în munca în sectoarele  public, mixt si privat, notificând prin înscrisuri neconformitatile;
 • controleaza  pe parcursul executarii si la punerea în functiune a unor obiective,  instalatii si utilaje aplicarea si asigurarea masurilor de securitate si  sanatate în munca;
 • verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate în munca;
 • urmareste  respectarea de catre persoanele fizice si juridice a conditiilor pentru  care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al  protectiei muncii;
 • controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la politicile de prevenire bazate pe evaluarea riscurilor;
 • controleaza  la producatori, importatori si distribuitori aplicarea dispozitiilor  legale referitoare la introducerea pe piata a produselor reglementate  din domeniul de competenta al Inspectiei Muncii;
 • controleaza  modul în care se face înregistrarea, evidenta si raportarea  accidentelor de munca si bolilor profesionale de catre angajator;
 • verifica modul în care au fost duse la îndeplinire masurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetarii evenimentelor;
 • supravegheaza  modul în care se face cercetarea accidentelor soldate cu vatamari grave  de catre persoanele fizice si notifica conducerii Inspectoratului cu  privire la cele constatate;
 • cerceteaza  sub aspectul cauzelor si al raspunderilor accidentele care au produs  invaliditate evidenta sau confirmata, deces, precum si accidentele  colective si incidentele periculoase, întocmind dosar de cercetare;
 • controleaza  din punct de vedere al sanatatii si securitatii în munca locurile de  munca la care activitatea se desfasoara în conditii deosebite si  speciale;
 • analizeaza  si solutioneaza în conformitate cu reglementarile în vigoare sesizarile  si reclamatiile în legatura cu securitatea si sanatatea în munca;
 • analizeaza  periodic împreuna cu angajatorii sau cu organismele interesate  frecventa si cauzele accidentelor de munca, în vederea stabilirii  masurilor de prevenire;
 • organizeaza  întâlniri trimestriale cu reprezentantii persoanelor juridice si fizice  din teritoriu, pentru informare si consiliere;
 • controleaza  daca persoanele juridice sau fizice autorizate sa presteze servicii în  domeniul protectiei muncii respecta conditiile de acreditare;
 • controleaza  sub aspectul organizarii, dotarii si functionarii, statiile de salvare  din unitati, mijloacele de acordare a primului ajutor si impune  înfiintarea acestora, când este cazul;
 • inspectorii  de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca informeaza  direct Inspectia Muncii asupra unor deficiente grave aparute în unitati,  în baza unei reglementari interne;
 • constata  si sanctioneaza în baza actelor normative nerespectarea de catre  persoanele juridice si fizice a legislatiei privind securitatea si  sanatatea în munca si supravegherea pietei;
 • controleaza  respectarea de catre unitati a încadrarii în grupe si categorii (pentru  medii normale si medii explozive) a echipamentelor tehnice;
 • controleaza  modul în care personalul din unitati este pregatit sa acorde primul  ajutor în caz de accidentare, precum si organizarea si dotarea echipelor  de salvatori pentru situatiile impuse de specificul activitatii sau  prevazute de lege;
 • participa,  conform reglementarilor legale, la masuratori si determinari de noxe în  vederea stabilirii locurilor de munca în conditii deosebite si  urmareste modul în care se elaboreaza si se îndeplinesc programele de  îmbunatatire a conditiilor de munca;
 • participa,  în conditiile legii, alaturi de laboratoarele de specialitate  abilitate, la masuratori si determinari de noxe, în vederea stabilirii  categoriilor de salariati care pot beneficia de sporuri salariale sau  alte drepturi prevazute de reglementarile în vigoare;
 • verifica  documentatia întocmita si depusa la Inspectorat de persoanele juridice  si fizice pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite  conform reglementarilor legale si propune inspectorului sef acordarea  avizului;
 • analizeaza  si solutioneaza, în conformitate cu reglementarile în vigoare,  sesizarile si reclamatiile privind conditiile de munca;
 • analizeaza  periodic împreuna cu agentii economici sau cu organismele interesate  frecventa si cauzele îmbolnavirilor profesionale, în vederea stabilirii  masurilor de prevenire;
 • controleaza  modul în care angajatorii instruiesc lucratori si alti participanti la  procesul de munca privind cunoasterea riscurilor de îmbolnaviri  profesionale si a masurilor preventive ce se impun;
 • alte atributii în domeniul de competenta delegate ierarhic.
Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content